Πλαίσιο κειμένου:        Βιβλιοθήκη  «ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ»  
    Library  : “HERONIA”
Πλαίσιο κειμένου: Βρίσκεται στο Γυμνάσιο - Λύκειο του Καπαρελλίου.. Αλλά την χρησιμοποιούμε όλοι στο χωριό, ακόμη και εμείς από το νηπιαγωγείο 

It is located in the school yard of Gymnasium of Kaparelli.  We all use this Library in the village even ourselves from the Kindergarten .
Πλαίσιο κειμένου: Και πάντα έχει κάτι  να μας κεράσει!   

And she always has something to offer us!   
Πλαίσιο κειμένου: Μας αρέσει ΓΙΑΤΙ:   έχει  αμέτρητα  βιβλία..                              Αλλά και ωραία λουλούδια…

We like it Because:  we can find countless books..               And nice flowers as well..
Πλαίσιο κειμένου: Ψηλές καρέκλες ...   Τραπέζια με μεγάλα  βιβλία απλωμένα τριγύρω …  Μπορούμε ακούμε κλασσική μουσική  όταν ‘διαβάζουμε’ 

Tall chairs …   Tables with big books all around .. We can listen to  classical music while we are ‘reading’                                        
Πλαίσιο κειμένου: Η κ Κατερίνα Μαρακατσέλα η βιβλιοθηκονόμος  κάθεται μαζί μας,  συζητάμε σιγανά ,  ζωγραφίζουμε,  παίζουμε με επιτραπέζια

Mrs Katerina Markatsela, the librarian sits with us , we discuss quietly , we draw , we play table games 
Πλαίσιο κειμένου: Κάποιες φορές ετοιμάζουμε από κοινού μια δραστηριότητα
Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του Γυμνασίου! Ακούγεται λίγο παράξενο αλλά το αποτέλεσμα μας δικαιώνει … οπότε το ξανακάνουμε.

2005-2006          2006-2007

Some times we plan an activity in common.. For pupils of kindergarten and of Gymnasium!  It sounds a little bit strange but it works out fine ...so we will do it again!..

 2005-2006         2006-2007