Νηπιαγωγείο  Καπαρελλίου  - Kindergarten  of  Kaparelli

   Ομάδα 1η:  Άνθρωποι
    Group 1:  People

Σας  παρουσιάζουμε  μερικές  από  τις  ζωγραφιές  που  έκαναν  φέτος  τα  παιδιά  του  σχολείου  μας  στον  Η/Υ.  Here  we  present  some  drawings  our  school  children  have  made  on  the  computer  this  year.