Τί είναι το “Socrates” ?

ERASMUS COMENIUS ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ

1. Επιχορηγήσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για δραστηριότητες ευρωπαϊκής διάστασης.

2. Φοιτητικές υποτροφίες

Δράση 1 : Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δράση 2 : Διαπολιτισμική εκπαίδευση .

Δράση 3 : Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Δράση 1 : Προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Καθηγητές - LINGUA –

Δράση 2 : Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δράση 3 : Ανταλλαγή εμπειριών - ARION - δίκτυα EYRIDICE - NARIC εκπαίδευση ενηλίκων – συμπληρωματικά μέτρα.

 

Δράση 1 Σχολικές συμπράξεις τουλάχιστον τριών χωρών με στόχο την ανάπτυξη και την επεξεργασία κοινού ενδιαφέροντος πρόγραμμα.

Δράση 2 Σχέδια που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών : διακινουμένων εργαζομένων , πλανόδιων επαγγελματιών , τσιγγάνων , ταξιδιωτών.

Δράση 3 Προγράμματα σεμιναρίων και κύκλοι μαθημάτων για εκπαιδευτικούς που συμβάλλουν :

Α/ στην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών , και Β / στην άνοδο του επιπέδου των σχολικών επιδόσεων και της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία με σεμινάρια , διαλέξεις για τους συμμετέχοντες.

Συνέχεια